V7, Lick 105, Key of C

V7, Lick 105, Key of C

Rhythm section With the lick
96 BPM
120 BPM
144 BPM