Butterworth, Ka'ipolani, Journey Thru Polynesia, unknown KBS-4000