Butterworth, Ka'ipolani, Journey Thru Polynesia, unknown KBS-4000

Butterworth, Ka'ipolani, Journey Thru Polynesia, unknown KBS-4000


Butterworth, Ka'ipolani, Journey Thru Polynesia, unknown KBS-4000