Da Blahlas, Ka Lua o ka Manawa (copy 2), Pumehana PS 4907