Paradise Polynesia, Paradise Polynesia, unknown USR 9207