Chillingworth, Sonny, Sonny (Poki LP), Poki SP7-9025